KONKURS WALENTYNKOWY

  • Publikacja: 12.02.2021
  • Autor: Agnieszka Kowalska

Kochasz swoją skórę – dbasz o nią i codziennie z troską poświęcasz jej uwagę? Masz swoje urodowe rytuały, sztuczki, w których główną rolę odgrywa marka Peel Mission®? No właśnie! Podziel się z nami i fanami kosmetyków za co kochasz produkty i zabiegi Peel Mission®? Wygraj jeden z pięciu zestawów kosmetyków!

CO ZROBIĆ, BY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w komentarzu posta konkursowego opublikowanego na profilu fb/peelmission odpowiedzieć na pytanie: „Za co kocham produkty Peel Mission®?"
  2. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego uważa się moment, w którym komentarz zostanie opublikowany pod postem konkursowym.
  3. Jedna osoba może opublikować wiele komentarzy. Wszystkie odpowiedzi Organizator weźmie pod uwagę pod czas rozstrzygania konkursu.

CZAS TRWANIA KONKURSU:

Konkurs trwa od 13/02 od godz. 9.00 do 14/02 do godz. 23.59.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15/02 do godz. 17.00

NAGRODY:

5 zestawów kosmetyków Peel Mission®:
- Asiatic Body Balm Intense Recovery Moisturizer,
- Asiatic Peel Shower Gel,
- Asiatic Peel Cream,
- zestaw zapakowany w kosmetyczkę z logo marki.
 

REGULAMIN KONKURSU WALENTYNKOWEGO

Z DNIA 12.02.2021 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Empire Pharma Sp. Z o.o., z siedzibą przy al. Jana Pawła II 54C 05-250 Radzymin (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/peelmission (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnik konkursu, aby mógł uczestniczyć w konkursie, zobligowany jest do zapoznania się z treścią oraz akceptacji zapisów poniższego Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Uczestnikiem konkursu może być jedynie osoba pełnoletnia, posiadają aktywne konto w serwisie Facebook.com. (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano 5 (pięć) NAGRÓD – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są zestawy kosmetyków Peel Mission®: Asiatic Body Balm Intense Recovery Moisturizer, Asiatic Peel Shower Gel, Asiatic Peel Cream, zapakowany w kosmetyczkę z logo marki.

3. Informacja o Nagrodzie jest zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie przedstawionym w poście opublikowanym na portalu Facebook, na profilu Peel Mission.

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs trwa od dnia 13.02.2021 godz. 8.00 do 14.02.2021 godz. 23:59.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest napisanie w komentarzu posta odpowiedzi na pytanie „Za co kocham kosmetyki Peel Mission?”.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1

3. O przyznaniu nagrody decyduje jury złożone z 3 osób wytypowanych przez Organizatora (Anna Ścibor, Agnieszka Kowalska, Ewelina Jakubik)

4. Głosowanie jury będzie odbywać się w siedzibie Organizatora 15.02.2021 o godz. 9.00.

6. Spośród zgłoszonych komentarzy zostanie wyłonionych 5 zwycięzców, których komentarze otrzymają największą ilość głosów jury.

7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zakończenia konkursu.

8. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w postaci posta na stronie www.facebook.com/peelmission.

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u - www.facebook.com/peelmission wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. adres korespondencyjny

c. numer telefonu

d. adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,

w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie

z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs walentynkowy z dnia 13-14.02.2021 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 luty 2021 r. i obowiązuje do 15.02.2021 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.peel-mission.pl

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora: Radzymin, al. Jana Pawła II 54 C.

Agnieszka Kowalska

Główny Szkoleniowiec Peel Mission

Pasjonatka kosmetyki zainspirowanej medycyną estetyczną oraz zastosowaniem peelingów chemicznych w terapii skóry.